مقاله برآورد ارزش حفاظتي منابع محيطي (مطالعه موردي: تالاب بين المللي ميانکاله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش حفاظتي منابع محيطي (مطالعه موردي: تالاب بين المللي ميانکاله)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش حفاظتي
مقاله منابع محيطي
مقاله ارزشگذاري مشروط
مقاله تالاب ميانکاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اتقايي ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت منابع محيطي در حفظ اکوسيستم هاي طبيعي و بقاي بشر، حفظ اين منابع و جلوگيري از تخريب آنها ضروري خواهد بود. از آنجا که تالاب ميانکاله واقع در استان مازندران، زيستگاه گونه هاي نادر گياهي و جانوري است و همچنين با توجه به اين که همه ساله پرندگان بيشماري به اين منطقه کوچ مي کنند، اين مطالعه به تعيين ارزش حفاظتي اين تالاب بين المللي و اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت افراد جامعه براي حفاظت از آن با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه مي پردازد. براي اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت از مدل لوجيت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر راست نمايي، مشخصه هاي اين مدل برآورد شدند. نتايج نشان مي دهد که ۳/۶۸ درصد افراد تحت بررسي در اين مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغي براي حفاظت تالاب ميانکاله هستند. با توجه به نتايج اين پژوهش، با افزايش يک  درصدي در مبلغ پيشنهادي، احتمال پذيرش اين مبلغ براي حفاظت تالاب ميانکاله معادل ۹۲۴/۰ درصد کاهش مي يابد. همچنين متوسط تمايل به پرداخت ماهانه هر خانوار براي ارزش حفاظتي اين تالاب ۶/۶۸۷۸ ريال به دست آمده است. ارزش حفاظتي سالانه اين تالاب به طور تقريبي معادل ۹/۲۰ ميليون ريال در هکتار برآورد شده است. مهم ترين متغيرهاي اثرگذار براي حفاظت از اين تالاب، متغيرهاي مبلغ پيشنهاد، سطح درآمد، جنسيت، تحصيلات و نوع مشاغل بوده اند. با کمک نتايج به دست آمده مي توان سياستگزاري مناسب قيمتي براي حفاظت از تالاب مهم ميانکاله اتخاذ کرد.