مقاله برآورد ارزش هواي پاک و تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت ساکنان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش هواي پاک و تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت ساکنان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله تهران
مقاله کيفيت هوا
مقاله هکمن دو مرحله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهجتي توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول شهري شدن و تخريب محيط در ايران، بسياري از افراد تمايل براي بهبود کيفيت هوا را دارند. کمبود اطلاعات در مورد ارزش سلامتي که در اثر آلودگي هوا از دست مي رود، از محدوديت هاي عمده اي است که مانع توسعه سياستگذاري در ارتباط با آلودگي هوا است.
اين مطالعه چگونگي رابطه بين کيفيت پايين هوا و تمايل به پرداخت ساکنان شهر تهران براي بهبود کيفيت هوا را بررسي مي کند. براي دستيابي به اهداف مطالعه از روش هکمن دو مرحله اي به منظور کمي کردن تمايل به پرداخت افراد (WTP)، براي بهبود کيفيت هوا استفاده شده است.
يک نمونه ۱۰۱۰ نفري از ساکنان شهر تهران، براساس روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و مصاحبه چهره به چهره با اين افراد انجام شد. نتايج نشان مي دهد که ۵۵٫۷ درصد پاسخ دهندگان، قادر به پرداخت (WTP) بودند و ميانگين ماهانه (WTP) براي هر نفر ۳۵۰۰ ريال به دست آمد.
يک مدل پروبيت براي ارتباط ميان متغيرهاي برونزا و (WTP) و يک معادله رگرسيوني براي به دست آوردن ميانگين تمايل به پرداخت تخمين زده شد و نتيجه گرفته شد که سن، درآمد و تعداد سالهاي تحصيل ساکنان، اثر معني داري بر روي (WTP) دارند و زنان، افراد مبتلا به بيماري تنفسي و افراد ساکن در منطقه آلوده تمايل به پرداخت بيشتري نسبت به بقيه دارند. برخلاف کشورهاي توسعه يافته، بيشتر پاسخگويان، بهبود کيفيت هوا را به عنوان مسووليت دولت در نظر گرفتند و ۴۴ درصد افراد، هيچ انگيزه اي براي تحميل هزينه و تلاش براي دستيابي به کيفيت هواي بهتر را نداشتند.