مقاله برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذي خاک در اکوسيستم هاي جنگلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذي خاک در اکوسيستم هاي جنگلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش جنگل
مقاله خدمات اکوسيستمي
مقاله حفاظت خاک
مقاله مواد مغذي خاک
مقاله روش هزينه جايگزين
مقاله خيرود کنار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبرقعي نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به فرايند بسيار طولاني تشکيل خاک و نقش کليدي آن به عنوان يکي از مهم ترين نهاده هاي کشاورزي، لزوم حفاظت از آن اجتناب ناپذير است. يکي از مهم ترين خدمات و کارکردهاي اکوسيستم جنگلي، ممانعت از فرسايش خاک و افزايش قدرت نگهداشت مواد مغذي در آن است که اين موضوع بخصوص در مناطق پر شيب و کوهستاني از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجا که خدمت کنترل فرسايش خاک نيز همانند بسياري از ديگر خدمات اين اکوسيستم، فاقد بازاري براي تعيين ارزش آنهاست، در سال هاي اخير روش هاي جديدي به منظور برآورد اين ارزش ابداع شده است. در مقاله حاضر ارزش عملکرد حفاظت از خاک در بخشي از جنگل هاي خزري برآورد شده است. نکته قابل ملاحظه در اين برآورد مکاندار بودن ارزشگذاري است که امکان مقايسه ارزش در حوضه هاي مختلف آبخيز را فراهم مي سازد. بدين منظور ابتدا ميزان فرسايش و رسوب در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل پسياک اصلاح شده (MPSIC) در هر يک از زيرحوضه ها در وضعيت موجود بررسي شد و در ادامه با تدوين دو سناريو مبني بر تبديل جنگل طبيعي به جنگل تخريب يافته و مرتع فرسايش يافته، تغييرات در ميزان فرسايش و رسوب مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه با انجام نمونه برداري از خاک و تجزيه آزمايشگاهي، تغييرات روي داده در ميزان مواد مغذي خاک در هر وضعيت محاسبه شد و با استفاده از نتايج حاصل از تجزيه خاک و استفاده از روش هزينه جايگزين، ارزش اکوسيستم جنگلي در نگهداري از مواد مغذي خاک در هر يک از سناريوها به تفکيک زيرحوضه ها برآورد شد. در پايان با استفاده از اطلاعات به دست آمده، نقشه ارزش خدمت اکوسيستمي نگهداشت مواد مغذي خاک، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي بر حسب زيرحوضه ها در منطقه مورد مطالعه تهيه شد. محاسبه ارزش حفاظت از مواد مغذي خاک مبين ارزش ميانگيني معادل ۲۵۲ هزار ريال در هکتار براي اين خدمت اکوسيستمي در منطقه مطالعاتي است. ارزش اين عملکرد با توجه به عواملي چون نوع خاک، ميزان فرسايش و شيب حوضه در پنج زيرحوضه منطقه مطالعاتي متفاوت بوده و از حداقل 212.72 تا حد اکثر ۴۰۱٫۸۴ هزار ريال در هکتار تغيير مي کند. تفاوت فاحش ميان ميزان فرسايش در وضعيت طبيعي نسبت به هر يک از سناريوها حاکي از نقش کليدي جنگل در کنترل فرسايش خاک است. همچنين تفاوت آشکار ميان برآوردهاي مربوط به زيرحوضه هاي مختلف، حاکي از رابطه موثر ميان ساختار و عملکرد اکوسيستم است. ارزشگذاري مکاندار اين خدمت اکوسيستمي مي تواند اطلاعات دقيق تري را در اختيار مديران و برنامه ريزان به منظور حفاظت از منابع طبيعي قرار دهد و منجر به تدوين برنامه هايي دقيق تر در اين زمينه شود.