سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرخ توکلی – کارشناس ارشد سازمان نقشه برداری کشور و دانشجوی دکترای دانشگاه جوزف فو
حمیدرضا نانکلی – کارشناس ارشد سازمان نقشه برداری کشور و دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی خ
آندرا والپرزدورف – استاد دانشگاه جوزف فوریه فرانسه
یحیی جمور – مدیر کل نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری

چکیده:

بر اثر برخورد صفحات تکتونیکی اوراسیا غربی < بلوک منطقه ای ایران حدود ۲/۵ سانتی متر در سال کوتاه می شود. این کوتاه شدگی عمدتا در رشته کوههای زاگرس و البرز توزیع شده است. در این نوشته در مورد حرکات و تغییر شکل پوسته زمین در زاگرس بحث شده است. براین اساس ۴۴ ایستگاه GPS در زاگرس ایجاد شده است(زاگرس شمالی ۱۸ایستگاه،زاگرس مرکز ۱۵ ایستگاه و کازرون ۱۱ ایستگاه). این ایستگاهها چندین سال با گیرنده های GPS ژئودتیکی اندازه گیری شده اند. در منطقه زاگرس شمالی حرکات و جابجایی هایی به صورت کوتاه شدگی و راست لغزش (strike slip) مشاهده شده است. کوتاه شدگی ها عمود بر محور کوههای زاگرس است.نتایج اندازه گیری های GPS نشان می دهد که حدود ۱۰ میلی متر در سال کوتاه شدگی در زاگرس مرکزی وجود دارد که حدود ۵۰% مجموع کوتاه شدگی بلوک ایران است. در خلیج فارس کوتاه شدگی عمده ای مشاهده نشد. در سیستم گسلش کازرون که شامل چندین گسل است از نقطه نظر حرکت و تغییر شکل با دو قسمت زاگرس شمالی و مرکزی تفاوت وجود دارد. در این سیستم هیچ حرکتی بصورت کوتاه شدگی مشاهده نشد و عمده حرکات بصورت راست لغزش می باشد که سرعت ۴-۲ میلیمتر در سال براورد شده است.