سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
مریم جوادی بایگی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

کرمانشاه در میانه ضلع غربی ایران قرار دارد و ناحیه ای کوهستانی می باشد. میانگین مجموع بارش سالیانه این منطقه در طی یک دوره ۳۰ ساله درحدود ۴۴۵ میلی متر بدست آمده است. در این مقاله ، باران موثر کشاورزی کرمانشاه بر اساس روش SCS برآورد شده است. اگرچه روش های تجربی متعددی برای براورد بارانموثر ارائه شده است ولی به دلیل انکه در روش SCS تنها داده هایی چون بارش،تبخیر و تعرق بالقوهوعمق آبیاری مورد نیاز بوده و در آن محدودیت مکانی وجود ندارد، ای روش برگزیده شده است. جهت استفاده از روش SCS ابتدا تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع برای دوره اماری بر اساس روش فائو (پنمن – مانتیث) بااستفاده از نرم افزار CROPWAT محاسبه وسپس با استفاده از بارش ماهانه دوره امار ی(۲۰۰۵-۱۹۷۶)، باران موثر برای اعماق مختلف آبیاری (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۰) میلی متری برآورد شده است. درمیان ماه های مورد بررسی (اکتبر تا مه)، حداکثر باران موثر در ماه مارس دریافت شده است.