سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هوشنگ حسونی زاده – دکترای تاسیسات آبیاری, عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
کاظم حمادی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی, سازمان آب و برق خوزستان
نرگس ظهرابی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی, سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

میزان آب برگشتی حاصل از مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و آبزی پروری یکی از پارامترهای قابل توجه در برنامه ریزی منابع آب است . گرچه این مؤلفه در سیستم منابع آب سطحی به عنوان یک پارامتر مثبت ارزیابی شده و موجب افزایش آب می گردد اما به لحاظ کیفی مشکلاتی را برای سیستم رودخانه ای بویژه باز ههای پایی ندست مصرف به وجود می آورد . هدف تحقیق ضمن برآورد حجم آب زهکشی شده و میزان تناژ املاح حاصل از آنها در محدوده استان خوزستان بر لزوم ایجاد یک شبکه پایش زهکشی پافشاری می نماید . به منظور محاسبه و برآورد کل مواد محلول زهکشی شده، ابتدا مصارف کشاورزی اراضی سنتی و شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری و توسعه که عمدتاً در حال اجرا هستند از مراجع سازمان آب و برق خوزستان استخراج و سپس مقدار آب برگشتی به سیستم محاسبه گردید . از نتایج این مطالعه میزان آب برگشتی رودخانه های استان خوزستان حدود ۶ میلیارد مترمکعب و میزان کل مواد محلول حاصل از زهکشی شبکه های آبیاری موجود و توسعه حوزه عملکرد سازمان آب و برق خوزستان حدود ۲۱ میلیون تن در سال برآورد م یگردد. بنابراین ملاحظه می گردد که ارقام حاصل ه در مقیاس ملی بزرگ و قابل توجه بوده و پیاده سازی یک شبکه پایش به منظور مدیریت بهره برداری و مصرف به صورت یک ضرورت منطقهای در آورده است.