سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم آورند – رئیس گروه مطالعات سدهای حوضه کاروون
حسن ترابی پوده – هیئت علمی دانشگاه خرم اباد

چکیده:

تخمین صحیح بار رسوبی رودخانه ها از جمله پارامترهایمهم در علم مهندسی رودخانه و رشته های وابسته از جمله هیدرولوژی و هیدرولیک بوده و در مطالعات پایه زیست محیطی و سد سازی نقش مهمی رادارا می باشد. مقادیر دبی رسوب که در رودخانه ها جریان می یابد بستگی به شرایط اقلیمی منطقه،مانند بارش،درجه حرارت و همچنین شرایط بیولوژیکی و زمین شنای انمنطقه مانند پوشش گیاهی و نوع خاک دارد. در رودخانه هایی که امکان برداشت اطلاعات دبی رسوب مستقیما فراهمنیست، از روشهای معمول آماری جهت بدست اوردن رابطه ای بین دبی و دبی رسوب استفاده می شود که از دقت بالایی برخوردار نیست. روشی که اخیرا موجب توجه کارشناسان قرار گرفته، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای برازش رابطه دبی و دبی رسوب می باشد. بمنظور مقایسه این دوروش ، در این تحقیق ابتدا دبی رسوب ایستگاه ماشین واقع در بالا دست سد جره با استفاده از رابطه نماییدبی – دبی رسوب محاسبه و سپس دبی رسوب ایستگاه مذکور با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مورد محاسبه قرار گرفته است. در این مطالعه از یک نرم افزار شبکه عصبی (Qnet2000) که یک پرسپترون چند لایه می باشد استفاده گردید. نتایج اجرای مدل نشان میدهد که شبکه بدست آمده نسبت به رابطه نمایی دبی – دبی رسوب از دقت بالاتری جهت براورد دبی رسوب برخوردار است.