سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیمه نجفی نیسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
منوچهر حیدرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن گلمایی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از این روشهای نو ظهور در حل مسائل مهندسی استفاده از هوش مصنوعی است . مزیت اصلی این تکنیک نسبت به روش های رایج، اینست که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی قادر به بررسی تأثیر انواع پارامترهای در دسترس، بر فرآیند مورد بررسی می باشد، بدون آنکه در هر مرتبه نیاز به یافتن رابطه ی پیچیده ی ریاضی موجود بین پارامترهای منتخب باشد. در تحقیق حاضر نیز با استفاده از مدل پرسپترون چندلایهMLP)با الگوریتم پس انتشار خطاBP) و قانون یادگیری لونبرگ -مارکوارتLM) و بر اساس دبی جریان روزانه متوسط هر ماه و دبی رسوب متناظر با آن ، سری پیوسته ای از دبی جریان و رسوب تشکیل و تأثیر توالی های زمانی گذشته برروی میزان آورد رسوب بررسی شد