سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی – دانشیار گره مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
حمزه مجددی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیززداری، دانشکده منابع طبیعی ساری
ابراهیم امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیززداری، دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

پدیده های فرسایش و انتقال رسوب در آبراه هاو رودخانه ها از پیچیده ترین مباحث حوزه های آبخیز می باشند. فرسایش زیاد وانتقال دائم این مواد نه تنها باعث بر هم خورد تعادل طبیعیرودخانه میشود بلکه سبب ایجاد خساراتی از قبیل تغییر مسیر رودخانه، انباشت رسوبات در پشت سدها وکاهش حجم مفید انها نیز می گردد. از طرفی برآورد مقدار رسوب در پروِژه های حفاظت خاک، طراحی و اجرای سازه های آبی، آبخیزداری و نیز بهره برداری ازمنابع آب از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بدین منظور در اینمطالعه مدلهای مختلف براورد رسوب بر اساس معیارهای هیدرولوژیکی به کمک دو روش منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی، مدل پرسپترون چند لایه و با الگوریتم پس انتشار خطا در ایستگاه هیدرومتری آبلو (واقع بر نکارود) برای برای یک دوره آماری ۱۵ ساله مورد آزمون قرار گرفتند و درهر مدل پس از آموزش شبکه عصبی، عملکرد شبکه آموزش دیده مورد بررسی قرار گرفت. در خاتمه مدلی که دارای کمترین میزان خطا بود (مدل ماهیانه)، به عنوان مناسب ترین مدل انتخاب گردید. همچنین نتایج نشان دهنده برتری نسبی شبکه عصبی نسبت به منحنی سنجه رسوب بود.