سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنوش آقای دانشور – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

SWAT یک مدل هیدرولوژیکی برای شبیه سازی و برآورد بده جریان و بار رسوب و میزان تبخیر و تعرق درGIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی، AGWA سطح حوضه آبریز است . در این مطالعه با استفاده از ابزار
و نرم افزار Arc view 3.2 ، مدل SWAT در حوضه آبریز بافت کرمان اجرا شد و مقادیر متوسط سالانه رواناب، رسوب و تبخیر وتعرق و .. هر یک از زیر حوضه ها و کانالها در این مدل، تعیین گردید . مقادیر محاسباتی بده جریان خروجی با مقادیر مشاهداتی ایستگاه هیدرومتری پل بافت، به صورت روزانه و ماهیانه در دوره آماریده ساله مقایسه شد و مقادیر ضریب R2N جهت بررسی میزان دقت مدل محاسبه گردید