مقاله برآورد تابع تقاضاي آب خانوارهاي شهري، مطالعه موردي: شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۰ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع تقاضاي آب خانوارهاي شهري، مطالعه موردي: شهر مرودشت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شهري
مقاله تابع تقاضا
مقاله کشش قيمتي
مقاله مرودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، تخمين توابع تقاضا و تعيين عوامل موثر بر مصرف آب و تعيين حساسيت خانوارها براي مصرف آب نسبت به ابزار قيمت در فصول مختلف در شهر مرودشت استان فارس بود. به منظور برآورد توابع از روش تحليل رگرسيوني و نرم افزار TSP استفاده شد. براي تعيين معني دار بودن پارامترها از آماره t استفاده گرديد. طبق نتايج مدل خطي، در فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان، متغيرهاي توضيحي به کار رفته در مدل توانستند به ترتيب ۴/۹۰، ۸۴، ۶/۸۵ و ۵/۹۱ درصد از تغييرات متغير وابسته تقاضاي آب خانگي را توجيه نمايند. در کل دوره، متغيرهاي توضيحي به کار رفته در مدل ۸۹ درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح داد. بر اساس کشش قيمتي برآورد شده، با افزايش ۱۰ درصد قيمت آب، ميزان تقاضا براي آب ۶/۱۱ درصد کاهش يافت. در روش لگاريتمي در فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان، متغيرهاي توضيحي به کار رفته در مدل توانستند به ترتيب ۸۹، ۵/۸۵، ۵/۸۷ و ۹/۸۹ درصد از تغييرات متغير وابسته را توجيه نمايند. کشش قيمتي تقاضاي آب در فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب ۹/۰-، ۸۶/۰-، ۸۷/۰- و ۹۲/۰ – برآورد شد. در کل دوره، متغيرهاي توضيحي به کار رفته در مدل ۲/۸۹ درصد از تغييرات تقاضاي آب خانگي را توجيه نمود. کشش قيمتي محاسبه شده در کل دوره براي خانوارهاي نمونه ۸۸/۰- برآورد شد.