مقاله برآورد تابع تقاضاي آب شهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۱۵۸ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع تقاضاي آب شهرستان اروميه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع مطلوبيت
مقاله استون گري
مقاله الگوي خود توضيح برداري (VAR)
مقاله کشش درآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي قهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ديزجي سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي قرن اخير رشد سريع جمعيت و شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه، منجر به محدوديت منابع آب و تشديد آلودگي گرديده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان يک کالاي اقتصادي و مديريت مصرف آن هر چه بيشتر آشکار شده است. ايجاد مساله بحران آب، لزوم توجه به مديريت منابع آبي را ايجاب مي کند. يکي از حوزه هاي مربوط به مديريت آب، مديريت تقاضاي آب مي باشد. به منظور بکارگيري سياست هاي صحيح در اين بخش، شناخت بخش تقاضاي آب و تخمين تابع تقاضاي آن لازم و ضروري به نظر مي رسد. اين مقاله به برآورد تابع تقاضاي آب شهري اروميه طي دوره ۸۴ -۱۳۷۸ پرداخته است. بدين منظور ابتدا بر اساس مباني نظري فرم کلي تابع تقاضاي آب از حداکثرسازي يک تابع مطلوبيت استون گري بدست آمده است و در مرحله بعدي با استفاده از مدل VAR و بر اساس روش يوهانسن تابع تقاضاي آب شهري اروميه مورد برآورد قرار گرفته است.
نتايج تحقيق نشان مي دهند که: ۱)، تقاضاي آب شهري شهرستان اروميه با قيمت آب و قيمت ساير کالاها (که بصورت يک کالاي مرکب در نظر گرفته شده اند) رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقيم دارد. ۲) تقاضاي آب شهري اين شهرستان نسبت به قيمت آب و قيمت کالاهاي ديگربي كشش و همچنين نسبت به درآمد يک كالاي ضروري است. ۳) متغيرهاي ميزان بارندگي و درجه حرارت اثر معنا داري بر روي تقاضاي آب اروميه ندارند.