مقاله برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزشکي خانوار شهري سبزوار، ايران؛ ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزشکي خانوار شهري سبزوار، ايران؛ ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضا
مقاله خدمات دندانپزشكي
مقاله خانوار
مقاله سبزوار
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اورك روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحليل تقاضا در بخش سلامت مبناي سياست گذاري است. خدمات دندانپزشکي شاخه اي از خدمات بهداشت عمومي ست ولي به دلايل گوناگون مي توان اقتصاد آن را از اقتصاد ساير خدمات بهداشتي – درماني مجزا دانست. هدف از اين مطالعه برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزشکي و شناسايي عوامل موثر بر آن بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي بر ۵۲۰ خانوار شهر سبزوار انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري؛ و تابع تقاضا با استفاده از مدل رگرسيون دو مقداري لاجيت تخمين زده شد.
يافته ها: ۴۲٫۷ درصد از سرپرستان خانوار داراي تحصيلات دانشگاهي و ۵۲٫۹ درصد در استخدام دولت بودند. ۷۱ درصد از خانوارهايي که به خدمات دندانپزشکي نياز داشتند نسبت به تقاضاي آن اقدام نموده بودند. در ميان خدمات تقاضا شده، کشيدن دندان با ۴۳٫۹ درصد بيشترين، و ارتودنسي با ۱٫۴ درصد کمترين فراواني را دارند. متغيرهاي جنس، سطح تحصيلات، شغل و درآمد خانوار با مراجعه افراد ارتباط معني دار آماري مربوط به متغيرهاي تحصيلات و درآمد و گروه هاي شغلي بازنشسته، خويش فرما و روزمزد براي تقاضاي خدمات دندانپزشکي، در نوشتن معادله مدل استفاده کرد.
نتيجه گيري: سطح درآمد خانوار با تقاضاي خدمات دندانپزشکي خانوار رابطه مستقيم دارد. همچنين تقاضا براي خدمات دندانپزشکي در گروه هاي شغلي بازنشسته، خويش فرما و روز مزد بيشتر از گروه شغلي کارمند دولت است. سطح تحصيلات با تقاضا براي خدمات دندانپزشکي رابطه معکوس دارد. به تاسيس صندوق بيمه مکمل براي پوشش هزينه هاي خدمات دندانپزشکي در گروه هاي کم درآمد جامعه نياز است.