سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پریسا بازدار اردبیلی – عضو هیئت علمی بخش اقتصاد حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل
عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاستهای هر کشور مطرح می گردد و انرژی، عامل اصلی و ضروری توسعه اقتصادی در هر جامعه ای محسوب می شود. مطالعه و بررسی تقاضا و مصرف سوخت در بخش حمل و نقل دریایی به عنوان بخشی که مصرف سوخت آنها به ازای واحد حمل بالاتر است، دراین مقاله مورد نظر قرار گرفته است. به این منظور تابع تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل دریایی با استفاده از داده های مربوط به سالهای ۸۵-۱۳۷۴ تخمین زده شده و در نهایت کشش های درآمدی و قیمتی سوخت در بخش حمل و نقل دریایی محاسبه شده است.