سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرحیم هاشمی دیزج –

چکیده:

در این پایان نامه، برای تخمین تابع تقاضای سوخت نیروگاه های بخاری از تابع ترانسلوگ باپنج فرض مختلف، استفاده گردیده است . برای انجام این کار، ابتدا داده های سه نیروگاه بعثت، اسلام آباد ( اصفهان ) و شهید سلیمی ( نکاء ) از سال ٧٨ ـ٦٧ Pooling ک رده، بعد ازآن، تابع از طریق روش ISUR تخمین زده است . ضرایب بدست آم ده از این تخمین از لحاظ تفسیر اقتصادی دارای معنی خاصی نبوده است . بلکه ازآنها برای بدست آوردن کشش جانشینی هیکس آلن و همچنین کشش جانشینی خود قیمتی استفاده می گردد .
نتایج بدست آ مده از کشش جانشینی آلن نشان گر جانشینی گاز برای گازوئیل و نفت کوره می باشد وهر چه ما از اول دوره به انتهای دوره نزدیک تر می شویم این جانشینی افزایش می یابد . همچنین نتایج بدست آمده از این کشش نشان گر مکمل بودن نفت کوره و گازوئیل می باشد . کشش خود قیمت گاز و نفت کوره مثبت بوده و همین کشش برای گازوئیل منفی می باشد که این نشان گر قیمت
خیلی پایین این سوخت می باشد . همچنین داده های بدست آمده برای کشش متقاطع قیمتی نشان گر جانشینی گاز برای گازوئیل و نفت کوره و مکمل بودن نفت کوره برای گازوئیل می باشد .