سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن عادلی ساردوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز
امید شریفیو – اعضاءهیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا علیزاده – اعضاءهیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از توابع تولید انعطاف پذیر به بررسی مصرف اقتصادی نهاده های تولید در بین گوجه فرنگی کاران شهرستان جیرفت پرداخته شده است. جامعه تحقیق حاضر کشاورزان گوجه کار شهرستان جیرفت بوده اند بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران حجم نمونه ۶۸ نفر برآورد گردید که بهروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی از بین جامعه نمونه گیری شده اند. داده های مورد نیاز با پرسش نامه در سال زراعی ۱۳۸۶ به روش مصاحبه جمع آوری گردید. دو فرم تابعی درجه دوم تعمیم یافته و ترانسلوگ با یکدیگر مقایسه گردید و در نهایت فرم تابعی درجه دوم تعمیم یافته به عنوان فرم تابعی برتر انتخاب گردید. نتایج برآورد تابع نشان داد که چهار نهاده کود شیمیائی، بذر، سطح زیر کشت و نیروی کار اثر معنی دار بر فرایند تولید دارند. همچنین نتایج برآورد کشش تولید نهاده های فوق نشان داد که نهاده های کودشیمیائی و نیروی کار در ناحیه سوم تولید یا همان ناحیه غیراقتصادی تولید مصرف می گردند و دو نهاده بذر و سطح زیر کشت در ناحیه اقتصادی تولید مصرف می گردد.