سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
شیماء محمدزاده دوگاهه – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم در تولید، همواره جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور داشته است . آنچه که هنوز در اقتصاد انرژی مبهم و بحث برانگیزمی باشد، رابطه میان تولید و مصرف انرژی در بخش مولد اقتصادی است . با توجه به اینکه ایران دارای منابعغنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و پتانسیل بالقّوه انرژی می باشد، تعیین رابطه فوق می تواند در تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری نماید . صنعت یکی از بخشهای مهم اقتصادی بشمار می رود و با توجه به استراتژیک بودن صنایع شیمیایی و فلزات اساسی و همچنین پیچیدگی و گستردگی خاص این صنایع و نقش بسیار موثر آنها در اقتصاد کشور، تعیین و تبیین روابط تولیدی حاکم بر این صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، لذا در این مقاله سعی شده است که تابع تولید در صنایع فوق برآورد گردد تا به این ترتیب جایگاه و اهمیت انرژی و بویژه انرژی الکتریکی ( بعنوان یکی از پر مصرف ترین انرژیها در صنایع ایران ) در این توابع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . بنا بر نتایج بدست آمده مصرف برق تأثیر معناداری در تابع تولید این صنایع ندارد . البته بی معنا بودن ضریب مصرف برق در توابع تولید صنایع فلزات اساسی و شیمیایی به معنای نقض اهمیت برق در تابع تولید آنها نمی باشد بلکه به این معناست که مصرف برق خود ممکن است متغیری وابسته از پارامترهای دیگری چون سرمایه باشد و بدین ترتیب تا موجودی سرمایه در صنعتی افزایش نیابد متغیر
مصرف برق به تنهایی نمی تواند منجر به رشد ارزش تولید گردد .