سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهرام بختیاری – کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشکده آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری
علی خلیلی – کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشکده آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری
عبدالمجید لیاقت – کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشکده آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری
محمدجواد خانجانی – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب در اقلیم های خشک ایران، مدیریت صحیح منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است دقت برآورد تلفات آن را در زمینه های مختلف افزایش یابد. تبخیر وتعرق یکی از مهمترین عوامل تلفات در این اقالیم محسوب می شود. در این مطالعه ازمدل های پنمن – مونتیث فائو – ۵۶ و پنمن – مونتیث انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع چمن (ET0) در بازه زمانی ساعتی در اقلیم نیمه خشک کرمان استفاده گردیده است. مقادیر ساعتی حاصل از دو مدل فوق با مقادیر اندازه گیری شده توسط لایسیمتر وزنی الکترونیکی در طی ماههای فروردین لغایت خرداد سال ۱۳۸۴ مورد مقایسه قرار گرفته اند. جهت مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی از تحلیل رگرسیون خطی و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و شاخص توافق (d) استفاده شده است. مقایسه مقادیر حاصل از روش پنمن – مونتیث فائو- ۵۶ و مقادیر مشاهداتی نمایانگر بیش براورد نمودن ET0 لایسیمتر به میزان۲۳%، ۲۴%، ۳۶%، ۲۶% به ترتیب برای ماههای فروردین لغایت خردادبوده است. بیش برآورد مقادیر لایسیمتری نسبت به روش پنمن – مونتیث ASCE به ترتیب برای هر یک از ماهها عبارت است از : ۲۰%، ۲۴%، ۲۲% همچنین روابط رگرسیون جهت تبدیل داده های ساعتی محاسباتی به داده های اندازه گیری شده به تفکیک هر ماه ارائه شده است.