سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین امینی – دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از مهم ترین ویژگی های پترو فیزیکی در مهندسی مخازن نفت، تراوایی و تخلخل است . رابطه تراوایی با دیگر داده های لاگ و مغزه، دقیقاً مشخص نیست، بنا بر این، روش های تعیین این پارامتر، شامل مغزه گیری و چند فرمول تجربی می شود که اولی هزینه زیادی به دنبال دارد و دومی در شرایط خاص و با دقت پایین، کاربرد دار د . از طرفی، تراوایی رابطه مستقیمی با تخلخل موٍثر دارد، ازینرو در یک مطالعه، منطق فازی به عنوان روشی مناسب جهت برآورد تخلخل و تراوایی، با دقت بالا و هزینه کم، بکار رفت . بوسیله اطلاعات لاگ به عنوان داده های ورودی چاه آموزش و مغزه چاه، به عنوان داده های خروجی آن، مدل فازی تخلخل و تراوایی مورد نظر ایجاد شد و سپس میزان تخلخل و سپس تراوایی در سازند ها، از لاگ چاه مجاو ر ( چاه آزمون) برآورد شد. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با مقادیر واقعی ، ضرایب همبستگی بین داده های تخلخل مغزه و مقادیر برآورد شده با استفاده از منطق فازی به ترتیب ۰/۹۳ , ۰/۸۲ و ضرایب همبستگی بین داده های تراوایی مغزه و مقادیر برآورد شده توسط منطق فازی به ترتیب ۰/۹۳, ۰/۹۲ برای چاه های آموزش و آزمون، محاسبه گردید