مقاله برآورد تراکم دياتومه هاي آب هاي ساحلي خليج فارس حد فاصل خورتياب تا بندر لنگه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: برآورد تراکم دياتومه هاي آب هاي ساحلي خليج فارس حد فاصل خورتياب تا بندر لنگه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب هاي ساحلي
مقاله تراكم
مقاله تنوع
مقاله خليج فارس
مقاله دياتومه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات خواه معنوي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراكم دياتومه ها در آب هاي ساحلي خليج فارس در استان هرمزگان، حد فاصل خور تياب تا بندر لنگه، از آبان ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۳ در پنج ترانسکت شامل خورتياب، اسکله شيلات بندرعباس، اسکله نفتي بندر عباس، بندر خمير و بندر لنگه برآورد گرديد. در هر ترانسکت سه ايستگاه و در هر ايستگاه از سه عمق (سطح، ۲ و ۵ متر) با بطري روتنر نمونه برداري انجام شد. در اين بررسي، ۴۰ جنس دياتومه شناسايي شد و جنس هاي Pleurosigma, Thalassionema, Nitzschia به عنوان جنس هاي غالب شناخته شدند. بيشترين تنوع دياتومه ها با ۳۹ جنس در پاييز و کمترين آن با ۲۸ جنس در بهار مشاهده شد. ميانگين تراکم ساليانه دياتومه ها در اين تحقيق ۲۰۰۴ سلول در ليتر بود و حداکثر تراکم دياتومه ها در تابستان (۴۰۸۰ سلول در ليتر) و حداقل آن در بهار (۱۹۱۴ سلول در ليتر) مشاهده شد. در برآورد تراکم دياتومه ها در ترانسکت هاي مختلف، بيشترين و کمترين مقادير به ترتيب به اسکله شيلات بندرعباس و بندر خمير تعلق داشت. بررسي تعداد دياتومه ها در اعماق مختلف نشان داد كه آنها در عمق ۵ متر نسبت به عمق ۲ متر و سطح از تراكم بيشتري برخوردار بودند، ولي اين اختلاف معنيدار نبود (P<0.05). نتايج آناليز واريانس يکطرفه (ANOVA) و آزمونLSD  نشان داد که تفاوت تراکم دياتومه ها در فصول مختلف معنيدار نبوده (P>0.05) در حالي که تراکم آنها در مناطق مختلف اختلاف معني داري داشت (P<0.05).