سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عجم نوروزی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد رضا داداشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمد آرمین – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در مورد کمی کردن واکنش مراحل مختلف نمو باقلا به دما و طول روز اطلاعات اندکی وجود دارد . این مطالعه برای بررسی ویژگی ها ی نموی چهار رقم باقلا (برکت، سرازیری، عراقی و گاوی) در ۱۲ تاریخ کاشت طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ و در شرایط محیطی گرگان انجام شد. برای کمی کردن تعداد روزهای بیولوژیک از توابع دمایی شامل تابع دو تکه ای، تابع بتا تابع درجه دوم، تابع منحنی، تابع دندان مانند و توابع طول روز شامل دو تک های و درجه دومنمایی منفی استفاده شد. از نظر تعداد روزهای بیولوژیک برای سبز شدن تا گلدهی اختلاف معن یداری بین ارقام باقلا مشاهده شد، به طوری که رقم عراقی با ۳۲/۱ روز بالاترین و ارقام برکت، سرازیری و گاوی با ۲۱/۳ تا ۲۴/۹ روز پایین ترین مقدار را داشتند . بیشترین تعداد روزهای بیولوژیک از گلدهی تا غلاف دهی با ۱۵/۲ روز مربوط به رقم عراقی و کمترین آن با ۹/۵-۷/۷ روز مربوط به ارقام گاوی و سرازیری بود. تعداد روز های بیولوژیک از غلاف دهی تا پر شدن دانه در ارقام مختلف بین ۹/۹ تا ۱۵/۱ روز متغیر بود . بیشترین تعداد روز های بیولوژیک از پر شدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیک با ۲۳/۷ تا ۲۴/۲ روز متعلق به ارقام برکت، سرازیری و عراقی و کمترین آن با ۱۵/۶ روز مربوط به رقم گاوی بود . تعداد روزهای بیولوژیک بین رسیدگی فیزیولوژیکی تا رسیدگی کامل گیاه بین ۵/۹ تا ۷/۱ روز برای همه ارقام برآورد شد. از یافته های این تحقیق می توان در مدل های شبیه سازی رشد و نمو باقلا استفاده نمود.