سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فهیمه خوش نیت – کارشناس راه آهن
خسرو آذری – کارشناس ارشد راه آهن، مدرس دانشکده مهندسی راه آهن
روزبه محقق زاده – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

شرکت فولاد خوزستان یکی از مهم ترین کارخانجات فولادسازی کشور است که توسعه آن ضروری تشخیص داده شده و در دستور کار این شرکت قرار دارد. باتوجه به نقش و اهمیت حمل ونقل ریلی در عملکرد این کارخانجات و نظر به برنامه توسعه شرکت فولاد خوزستان، برآورد نیازهای مربوطه جهت پشتیبانی از افزایش تولید و بررسی امکانات و قابلیت های حمل ونقل ریلی موجود در
این شرکت برای شناسایی کمبود ناوگان در افق طرح توسعه ضروری است. در این مقاله، پس از گردآوری داده ها و اطلاعات مربوطه در وضعیت موجود، ابتدا تناژ حمل ریلی محصولات تولیدی شرکت در افق برنامه توسعه و سپس تعداد ناوگان حمل ونقل ریلی شامل لکوموتیوها و واگن های مورد نیاز برای حمل ونقل داخلی مواد اولیه و حمل محصولات شرکت به تفکیک مقصد برآورد می شود. در این مطالعه از روش های محاسباتی برای برآورد تعداد ناوگان مورد نیاز استفاده می شود آه در آن تعداد لکوموتیوها بر اساس متغیرهای مؤثر مانند تعداد قطارهایی که روزانه بین بخش های مختلف داخل کارخانه در تردد هستند، طول جبهه تخلیه و بارگیری در انبارها، طول مسیر حرکت قطارها بین مبدا و مقصد و سرعت حرکتقطارها به دست می آید. همچنین، در برآورد تعداد واگن های مورد نیاز، نتایج حاصل از آنالیز حساسیت تعداد واگن ها نسبت به پارامترهای سیکل حرآت واگن ها و تناژ قابل حمل توسط هر واگن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تعداد لکوموتیوها و
واگن های مورد نیاز برآورد می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که جهت اجرای برنامه توسعه، نیاز به ۸ دستگاه لکوموتیو و ۱۷۰۱ دستگاه واگن برای حمل محصولات می باشد، که باید تا قبل از افق برنامه توسعه خریداری و راه اندازی شوند.