مقاله برآورد تغييرات پوشش و كاربري اراضي با استفاده از تكنيک هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تنگ بستانک شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: برآورد تغييرات پوشش و كاربري اراضي با استفاده از تكنيک هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تنگ بستانک شيراز)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير كاربري اراضي
مقاله درصد پوشش
مقاله لندست
مقاله سنجش از دور
مقاله سيستم اطلاعات جغرافياي
مقاله حوزه تنگ بستانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نوحه گر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزيابي تغييرات درصد پوشش و كاربري اراضي در فاصله زماني ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۵ در حوزه آبخيز تنگ بستانک استان فارس انجام شد. براي اين منظور در ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره هاي LANDSAT و IRS، نقشه درصد پوشش گياهي تهيه و با اصلاح خطاهاي ژئومتري، راديومتري و اختلاف فصل تصويربرداري، بهترين تركيب باندي انتخاب و نقشه كاربري اراضي با استفاده از الگوريتم حداكثر احتمال تشابه و طبقه بندي نظارت شده تهيه شد. صحت نقشه هاي توليدي با آزمون صحت كلي و كاپا تعيين گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه اراضي باير از ۰٫۰۵ به ۰٫۲۱ درصد و ديمزارها از ۰٫۵۱ به ۱٫۶۵ درصد افزايش، در مقابل جنگل با زيراشكوب مرتع متوسط از ۴۰٫۷ به ۱۲٫۳۳ درصد كاهش سطح داشته است كه معادل ۲۲۶۷٫۳۸ هكتار از سطح حوزه مي باشد و مراتع مشجر متوسط از ۴٫۰۶ به ۳٫۶۱ درصد كاهش يافته است. نقشه درصد پوشش گياهي نشان داد كه مراتع با پوشش گياهي متوسط به پوشش گياهي ضعيف تبديل شده و نيز جنگل با زيراشكوب مرتع متوسط به جنگل با زيراشكوب مرتع ضعيف تبديل شده است. تحليل آماري در سطوح ۱ و ۵% نشان داد طبقات زراعت آبي براي سال ۲۰۰۵ به ترتيب ۹۰٫۷ و ۹۱٫۰۲ درصد و جنگل با زيراشكوب ديم ۵۶٫۳۸ و ۵۸٫۰۶ درصد از بيشترين و کمترين درصد اطمينان برخوردار است. نقشه سال ۱۹۸۸ در سطوح آماري فوق طبقات زراعت آبي به ترتيب ۹۲٫۷ و ۹۳٫۱ و جنگل با زيراشكوب ديم با ۵۵٫۸۸ و ۵۸٫۴۷ درصد بيشترين و کمترين درصد اطمينان را دارند.