سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه پوراسماعیل – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
مهدی اکبری – عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی
شاهین واعظی – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

توجه به تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود به منظور افزایش شانس انتخاب ژنوتیپ های متحمل و درک روابط بین صفات مرتبط با تولید بسیار اهمیت دارد. با این هدف، عکس العمل نمونه های کلکسیون مرکزی نخود کابلی در قالب طرح آگمنت به همراه نمونه های شاهد در معرض چهار شرایط آبی (نرمال تا بسیار محدود ) ایجاد شده توسط س یستم آبیاری بارانی تک شاخه ای مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل تعداد روز تا آغازگلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد برگچه در هر برگ، طول و عرض برگچه، تعداد شاخه در بوته، ارتفاع و عرض کنوپی، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در غلاف، تعد اد بذر در بوته ، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه، وزن بوته، عملکرد و شاخص برداشت بود . نتایج نشان داد که تنوع قابل ملاحظه ای در ارتباط با صفات تعداد شاخه فرعی، وزن بوته، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، وزن صد دانه و عملکرد بذر تک بوته در هر چهار تیمار مورد برر سی وجود دارد و در کلیه تیمارهای به کار گرفته شده صفت وزن دانه در بوته بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی را به خود اختصاص داد . نتایج همبستگی های ساده و رگرسیون چندگانه نشان داد که در تمامی تیمارهای آبی مورد مطالعه صفات وزن بوته و شاخص برداشت بیشترین تاثیر را بر عملکرد بذر تک بوته دارا بودند . تجزیه به مولفه های اصلی نیز در همه تیمار های به کار گرفته شده موجب معرفی ۴ و یا ۵ مولفه شد که در این میان صفات تعداد شاخه فرعی، وزن بوته و وزن دانه در بوته در مولفه اول قرار گرفته و بیشترین درصد از کل تغییرات داده ها را توجیه می کردند.