مقاله برآورد توابع درآمدهاي کاري زنان در مناطق شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: برآورد توابع درآمدهاي کاري زنان در مناطق شهري ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمد کاري
مقاله زنان
مقاله اقتصاد خانواده
مقاله اشتغال زنان
مقاله سرمايه انساني
مقاله منطقه شهري
مقاله مدل تخصيص زمان بکر
مقاله نظريه مينسر
مقاله مدل اقتصادسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قيطاسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعيت زنان در بازارکار، همانند و يکسان نيست؛ زيرا آنها علاوه بر تعلق داشتن به طبقات اجتماعي و اقتصادي متفاوت، از آغاز زندگي در شرايط غير يکسان به تحصيل و کسب سرمايه انساني پرداخته اند. در مراحل بعدي زندگي نيز به دليل تفاوت در وضعيت زناشويي و وضع شغلي، با ذخيره سرمايه انساني متفاوت در بازار کار فعاليت مي کنند. در اين مقاله سعي شده است با تکيه بر نظريه سرمايه انساني مينسر و نظريه هاي اقتصاد خانواده و تخصيص زمان بکر، به ارایه الگوهاي جداگانه اي بر اساس وضعيت زناشويي، پرداخته و عوامل موثر بر درآمدهاي کاري زنان شهري در ايران شناسايي شود. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اقتصادسنجي پانل و داده هاي خرد طرح آمارگيري از خصوصيات اجتماعي-اقتصادي خانوار طي سالهاي ۷۴-۱۳۷۱، توابع درآمدهاي کاري زنان برازش شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که افزايش سالهاي تحصيل، تجربه کاري، ساعات کار و درآمدهاي غير کاري زنان، باعث افزايش درآمدهاي کاري آنان و افزايش بعد خانوار اثر منفي بر درآمدهاي کاري زنان شاغل دارد.