سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خبات قادری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورز دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورز دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف کلی اینمطالعه، بررسی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج ایران بر اساس آمارهای سری زمانی است. داده های مورد استفاده این تحقیق، آمارهای سری زمانی برای دوره ۱۳۷۹-۱۳۴۵ هستند. تابع تقاضا با استفاده از یک مدل لگاریتمی که متشکل از تقاضای سرانه، درآمد سرانه و قیمت عمده فروشی برنج بود، برآورد شده است. همچنین تابع عرضه با استفاده ازالگوی تعدیل جزئی نرلاو برآورد شده است. در این تحقیق با توجه به ماهیت آمارهای سری زمانی، ابتدا ایستایی و همگرایی انها مورد بررسی قرار گرفته و سپس به برآودر توابع عرضه و تقاضا پرداخته شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که، کشش درآمدی تقاضا برای برنج دراین دوره ۲۲ درصدد می باشد و کشش قیمتی تقاضا نیز منفی ۵ درصد است. همچنین کشش قیمتی عرضه برابر ۶ درصد و کشش عرضه نسبت به تکنولوژی نیز برابر ۵۷ درصد است.