سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عبدالحسینی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا که بسیاری از محاسبات مربوط به هیدرولوژی فرآیندهای کمی رودخانه مستلزم دانستن مقدار سرعت جریان است، لذا تخمین سرعت در هر زمان خاص و در هر بازه مشخص از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به علاوه، نحوه توزیع سرعت در راستای عمق که به عنوان پرو فیل سرعت شناخته می شود، در مطالعات سرعت برشی و تنش بر شی به خصوص در حالت جریان غیریکنواخت دار ای اهمیت بسیار است . در این مطالعه، توزیع سرعت جریان در راستای عمق در کانال های طبیعی از دیدگاه احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،یک تابع تو زیع احتما لی به داد ه های پروفیل سرعت برازش داده شده و پارامترهای این توزیع با استفاده از روش گشتاورهای خطی برآورد گر دید. سپس مدل سازی پارامترهای توزیع بر حسب خصوصیات فیزیکی کانال انجام شد. نتایج حاصله ارتباط خوب بین پا رامترهای توزیع و سرعت های متوسط و حداکثر را در پروفیل سرعت نشان میدهد.