سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیدرضا الماسیان – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
بهرام ثقفیان – دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفافظت خاک و آبخیزداری
باقر قرمزچشمه – کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

رسوبات ناشی از فرسایش سطح حوزه های آبخیز بالا دست یکی از مهمترین مسائل در طراحی سازه های آبی می باشد. موثرترین فاکتور در مطالعات فرسایش ، شاخص قابلیت انتقال رسوبات است، این شاخص بدون بعد تابعی غیر خطی از عوامل توپوگرافی از جمله شیب و طول شیب می باشد. شاخص توپوگرافی در مدل جهانی تجدید نظر شده (RUSLE) فاکتور شیب – طول (LS) می باشد. از جمله مزایای این شاخص نمایش عوارض سه بعدی در طبیعت ، مدل سازی رواناب سطحی و قابلیت استفادهآن در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. این مقاله بخشی از زیر حوزه های کارون به نام بازفت را جهت برآورد پتانسل فرسایش و رسوبگذاری مورد بررسی قرار میدهد. شاخص LS از نقشه مدل ارتفاعی رقومی (DEM) از نقشه خطوط تراز ارتفاعی ساخته می شود. سپس با روش جهت یابی D8 ، جهت جریان و بعد از آن تجمع جریان محاسبه می شود و در ادامه پس از محاسبه پتانسیل فرسایش یا حمل رسوب، با استفاده از گرادیان ارتفاع و گرادیان LS در جهت های Y,X به برآورد مناطق فرسایش و یا رسوبگذاری در هر سلول حوزه پرداخته می شود.