سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شفیعی خیر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانش آم

چکیده:

امروزه در محیط های شهری ایجاد تونل های کم عمق به منظور حمل و نقل رایج شده است. پروژه قطار شهری اصفهان یکی از این موارد است که ما در اینجا قطعه جنوبی مترو، حد اقل میدان آزادی – ترمینال صفه را مورد بررسی قرار می دهیم. پیامد تونل سازی، ایجاد نشست و جابجایی در سطح و زیر زمین است. یعنی درمکان هایی که در خاک یا سنگ، تونل ایجاد می شود کم و بیش نشست وجود خواهد داشت. یکی از روش های تخمین جابجایی در سطح زمین استفاده از روش های عددی است. در این مقاله با این روش و با کمک نرم افزار plaxis یک سری تحلیل هایی به منظور تعیین جابجایی های عمودی (نشست) سطح زمین انجام گرفته است. در پایان با مقایسه نتایج با استانداردهای موجود در این زمینه، کنترل هایی صورت می گیرد، که نشان دهنده آن است که نشست حاصل از خروجی نرم افزار در محدوده مجاز قرار دارد و آسیبی به ساختمان ها و تاسیسات سطحی و زیر سطحی در محدوده مورد مطالعه نخواهد رسید.