سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حیدرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
ابوالفضل مساعدی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان
میرخالق ضیاء تباراحمدی – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

پدیده رسوبگذاری در مخازن سدها مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه گذاری های عظیم در پروژه های آبی می باشد از اینرو برآورد حجم رسوب انباشته در مخازن در مدیریت بهر برداری آنها بسیار حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به منظور برآورد حجم رسوب انباشته شده در مخزن سد کرج از روش هیدرومتری استفاده گردید. به همین منظور در دو ایستگاه هیدرومتری سیرا و بیلقان با توجهبه آمار دبی روزانه و به کمک معادلات سنجهه رسوب ماهانه، بار معلق روزانه و سالیانه برآورد گردید و با احتساب بار بستر و جرم مخصوص متوسط رسوب، بار رسوب کل و حجم رسوب انباشته شده در ایستگاههای هیدرومتری ورودی و خروجی سد محاسبه شد که حجم رسوب سالانه انباشته شده در مخزن سد کرج به کمک روش هیدرومتری ۴۰۶ هزار متر مکعب برآورد گردید که با حجم رسوب حاصل از روش هیدروگرافی که معادل ۴۱۶ هزار مترمکعب بدست آمد حدود ۹۷% تطبیق نشان می دهد.