مقاله برآورد حجم رسوب ناشي از فرسايش در حوضه آبريز رودخانه کردشيخ به روش هاي تجربي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: برآورد حجم رسوب ناشي از فرسايش در حوضه آبريز رودخانه کردشيخ به روش هاي تجربي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فورنيه
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله فرسايش
مقاله رسوب زايي
مقاله حوضه آبريز رودخانه کرد شيخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ميزان فرسايش و رسوبزايي حوضه آبريز رودخانه کردشيخ، با استفاده از مدل هاي تجربي پتانسيل فرسايش، MPSIAC و فورنيه با به كارگيري نرم افزار ايلويس مورد مطالعه قرار گرفت. در روش MPSIAC تاثير و نقش نه عامل مهم و موثر در فرسايش خاك و توليد رسوب (زمين شناسي سطحي، خاك، اقليم، رواناب، توپوگرافي، پوشش زمين، كاربري زمين، وضعيت فرسايش و فرسايش رودخانه اي) در حوضه، ارزيابي و بسته به شدت و ضعف هر عامل، امتياز يا عددي به آن تعلق گرفت. از مجموع امتيازات يا اعداد به دست آمده براي عوامل مختلف، ميزان رسوب دهي حوضه از رابطه Qs=38.77e0.3530R محاسبه گرديد، كه در آن Qs ميزان توليد رسوب و R مجموع امتيازات عوامل نه گانه است. طبق اين رابطه در حوضه آبريز رودخانه کرد شيخ (۵۳۳٫۶۷(m3/km2.yr=Qs مي باشد. در مدل پتانسيل فرسايش چهار مشخصه، شامل ضرايب فرسايش حوضه، كاربري زمين، حساسيت خاك به فرسايش و شيب متوسط حوضه در شبكه هاي ايجاد شده در نقشه مورد بررسي قرار گرفت. ميزان رسوب ويژه در حوضه، طبق اين روش GSP = 244.94 (m3/km2.yr) محاسبه گرديد. در مدل فورنيه ميزان توليد رسوب با توجه به روش اول ۲٫۶۵logpw2/pa+0.46logH(tans)-1.56=LogQs محاسبه گرديد و به صورت زير به دست آمد: .Qs=207.91(ton/Km2.yr)