مقاله برآورد حجم رسوب گذاري در مخازن سدهاي کرج و دز و مقايسه آن با نتايج هيدروگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: برآورد حجم رسوب گذاري در مخازن سدهاي کرج و دز و مقايسه آن با نتايج هيدروگرافي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب
مقاله بار معلق
مقاله منحني سنجه رسوب
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله سد دز
مقاله سد کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نجفي سيدفضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مشكاتي شهميرزادي محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش و انتقال رسوب از پديده هايي مي باشند که در مراحل مختلف تبديل بارش به رواناب و در مسير انتقال جريان به وقوع مي پيوندند. بخشي از رسوبات در حال انتقال در مخازن سدها ته نشين مي شوند که مي توانند عواقب فني، اقتصادي و يا حتي اجتماعي نامطلوب به بار آورند. بنابراين بايد ميزان رسوب گذاري در مخزن سد قبل از احداث آن و همچنين در هنگام بهره برداري با اطمينان قابل قبولي برآورد شود. از سوي ديگر تعيين مقدار دقيق فرسايش و يا رسوب گذاري در عمل بسيار مشكل بوده ولي روش هاي متفاوتي براي برآورد آنها پيشنهاد شده است. در اين پژوهش به منظور برآورد ميزان رسوب ورودي به مخازن سدهاي دز و کرج و همچنين ميزان رسوب خروجي از اين سدها، بر اساس آمار دبي و غلظت رسوب متناظر آنها در ايستگاه هاي هيدرومتري ورودي و خروجي اين سدها، معادلات منحني هاي سنجه رسوب ماهانه در اين ايستگاه ها تعيين گرديد. سپس با استفاده از معادلات به دست آمده و بر اساس مقادير دبي روزانه، دبي رسوب ورودي به هر سد و خروجي از آن در طول دوره اي که عمليات هيدروگرافي در سدها انجام شده است، برآورد شد. با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي نيز، پس از تعيين مناسب ترين آرايش شبکه و مدل، دبي رسوب ورودي و خروجي هر سد برآورد گرديد. سپس مقادير دبي رسوب با توجه به وزن مخصوص رسوبات به حجم رسوب ورودي و يا خروجي تبديل شدند. با استفاده از نتايج هيدروگرافي هاي انجام شده، مقادير حجم رسوب گذاري در مخزن هر يک از سدها در طول دوره هيدروگرافي تعيين شد. آن گاه مقادير حجم رسوب برآوردي در هر سد با مقدار واقعي رسوب گذاري مقايسه گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که معادلات سنجه رسوب، مقدار رسوب گذاري را براي سد دز حدود ۷۰ درصد ميزان حجم واقعي و براي سد کرج حدود ۹۷ درصد مقدار واقعي برآورد نموده اند، حال آن که شبکه عصبي مصنوعي براي سد دز ۱۱۵ درصد حجم واقعي و براي سد کرج ۹۴ درصد حجم واقعي برآورد داشته است. پيشنهاد مي گردد كه مشابه اين پژوهش در مورد تعدادي بيش تر از رودخانه ها و مخازن سدها از مناطق مختلف جهان با شرايط متفاوت اقليمي و هيدرولوژيکي انجام شوند تا کارآيي روش ذکر شده مورد بررسي بيش تري قرار گرفته و بتوان به توسعه اين روش کمک نمود.