مقاله برآورد حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته به روش هاي آماري در شمال شرق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: برآورد حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته به روش هاي آماري در شمال شرق ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته
مقاله هرشفيلد
مقاله آزمون همگني من کندال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بيشتر نقاط دنيا براي محاسبه حداکثر بارش محتمل از روش هرشفيلد استفاده مي شود که در آن عامل فراواني (Km) براي محاسبه مقادير حداکثر بارندگي محتمل ۲۴ ساعته (PMP24)، ۱۵  فرض مي گردد، اين مقدار در ايستگاه هاي مختلف با شرايط آب و هوايي مختلف مناسب نمي باشد. سازمان جهاني هواشناسي در سال ۱۹۸۶ روش هرشفيلد را استاندارد کرد و تاثير طول دوره آماري و حداکثر مقدار مشاهده شده را براي تصحيح عامل فراواني معرفي نمود. در سال ۲۰۰۱ توسط دسا و همکاران در مالزي نگرش ديگري به روش هرشفيلد معرفي شد به طوري که در آن تنها بيشترين مقدار مشاهده شده ملاک کار قرار داده شد که منجر به کاهش شديدي در عامل فراواني گرديد. در اين مقاله جهت برآورد عامل فراواني مناسب، مقادير بيشترين آمار بارش يک روزه در ۴۶ ايستگاه موجود در شمال شرق ايران با طول دوره آماري ۱۳ تا ۴۸ سال با اين دو نگرش بررسي گرديد. در نگرش اول به ترتيب عامل فراواني و PMP24 بين ۷/۱۶ تا ۵/۱۹ و ۶/۱۳۸ تا ۳/۴۱۰ ميلي متر به دست آمد که به مقدار بسيار زيادي نتايج آن معلول طول دوره آماري است، در حالي که در نگرش دوم باعث تخمين اين مقادير به ترتيب ۸/۱ تا ۲/۶ و ۷/۶۲ تا ۷/۲۰۷ ميلي متر گرديد. از نسبت PMP24 به حداکثر باران ۲۴ ساعته به عنوان معياري که به شرايط آب و هوايي منطقه بستگي نداشته باشد استفاده شد و با استفاده از مقادير گزارش شده در منابع نشان داده شد که در مقايسه با نگرش اول هرشفيلد، نگرش دوم پايدارتر است و تناسب بيشتري با روش چند ايستگاهي که از آمار يک-کاسه منطقه استفاده مي کند دارد. نشان داده شد که نسبت PMP24 آماري به PMP24 هم گرايي در نگرش دوم اختلاف کمتري با ۱ دارد در حالي که در نگرش اول اين فاصله زياد و غيرقابل قبول مي باشد. در ادامه نقشه PMP24  به روش دوم در منطقه تحت مطالعه تهيه شد، اين نقشه تخمين معتبري از بيشترين بارش محتمل براي هر منطقه در شمال شرق ايران جهت کاربرد در طرح هاي هيدروليکي کنترل روان آب و سيلاب رودخانه هاي مرزي و آب راهه هايي که بدون استفاده به کويرهاي داخلي مي ريزند به دست مي دهد.