مقاله برآورد حداکثر بار آلودگي مجاز قابل تخليه به گرگان رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: برآورد حداکثر بار آلودگي مجاز قابل تخليه به گرگان رود
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار آلودگي مجاز
مقاله خودپالايي
مقاله کيفيت آب
مقاله گرگان رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح هلقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرگان رود يکي از سه رودخانه اصلي استان گلستان مي باشد که نقش مهمي در تامين آب استان گلستان دارد. به منظور بررسي کيفيت آب گرگان رود و همچنين برآورد حداکثر بار آلودگي مجاز قابل تخليه به آن، از آمار ۸ ايستگاه اندازه گيري کيفيت آب اين رودخانه استفاده به عمل آمد. وضعيت خودپالايي اين رودخانه با دو روش تجربي استريتر – فيليپس و آماري مورد بررسي قرار گرفت. هيچ يک از اين روش ها نشان دهنده وضعيت نامطلوب خودپالايي براي اين رودخانه در شرايط متوسط و کم آبي نمي باشد. مقدار BOD مشاهده شده اين رودخانه در ايستگاه تمر – قره قوزي با مقدار ۷/۹ ميلي گرم بر ليتر بوده و تا قبل از محل سد وشمگير، مقدار BOD مشاهده شده در برخي نمونه ها، بيش از مقدار مجاز بوده ولي اين مشکل در پايين دست محل سد مشاهده نگرديده است. همچنين متوسط سالانه مقدار BOD از مقدار ۷/۱ ميلي گرم بر ليتر در ايستگاه ورودي گنبد تا ۴۸/۲ ميلي گرم بر ليتر در ايستگاه هاي تمر – قره قوزي و ورودي آق قلا متغير است. نتايج محاسبات خودپالايي نشان مي دهد در وضعيت موجود مشکلي از جهت تخليه بار آلودگي به گرگان رود وجود ندارد.