سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سید مهرداد طباطبائی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان­زدایی دانشگاه سمنان
حمید علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان­زدایی دانشگاه سمنان

چکیده:
بهترین و دقیق ترین روش برآورد دبی سبلابی با دوره بازگشت معین، استفاده از آمار ایستگاه های هیدرومتری می باشد. از آنجایی که مجهز کردن همه مناطق به این ایستگاه ها با تجهیزات لازم مستلزم هزینه های سنگبن است هیدرولوژیست ها جهت برآورد قریب به واقعیت از روش های تجربی استفاده می کنند. در این تحقیق به برآورد حداکثر دبی رواناب با استفاده از روش استدلالی جهت واحدهای کاری حوزه آبخیز دشمن زیاری پرداخته شده است. در تمام در تمام دوره بازگشت ها (۱/۲۵، ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله ) واحد کاری A2 کمترین دبی حداکثر وB4 بیشترین دبی را به خود اختصاص داده است. کمترین و بیشترین دبی حداکثر مربوط به A2 وB4 برای دوره بازگشت های ۱/۲۵ ساله ۱/۰۸ و ۱۷/۳۳، دوساله ۱/۶۴ و ۲۶/۳۸ ، ۵ساله ۲/۴۷ و ۳۹/۷۲ ، ۱۰ ساله ۳/۰۲ و ۴۸/۵۱ ، ۱۵ ساله ۳/۹۹ و ۵۹/۳۷ ، ۲۰ ساله ۴/۲۵ و ۷۳/۴۱ ، ۲۵ ساله ۴/۴۵ و ۷۶/۸۱ ، ۵۰ ساله ۵/۶۹ و ۱۰۷/۰۱ ، ۱۰۰ ساله ۶/۸۴ و ۱۲۳/۹۸ بدست آمده است ودبی حداکثر برای کل حوزه در دوره بازگشت ۱/۲۵ ساله با مقدار ۴۱ کمترین و برای دوره بازگشت ۱۰۰ ساله با مقدار ۲۷۳/۶۶ (متر مکعب بر ثانیه) بیشترین دبی را به خود اختصاص داده است.