سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
زینب نادری – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید حاج علی گل – کارشناس ارشد سازه های آبی مهندسین مشاور شاراب
مرتضی بختیاری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
رضا فرشاد – کارشناس ارشد سازه های آبی مهندسین مشاورپورآب

چکیده:
وقوع سیلابها علاوه بر امکان تخریب تأسیسات موجود، در مسیر خود باعث زیانهای جانی نیز میگردد. از آنجا که وقوع سیلاب امری تصادفی میباشد لذا جهت اظهار نظر در مورد سیلابها از تجزیه و تحلیل آماری داده های موجود استفادهمی گردد. چنانچه تحلیل فراوانی پدیده مورد نظر به طریق صحیح و مناسبی صورت گیرد مقدار برآورد شده تطابق بیشتری با مقدار حقیقی پیدا کرده و علاوه بر کم نمودن خطر سیلاب، ابعاد تأسیسات هیدرولیکی در حدمعقولی طراحی گردیده و از هزینه های اجرایی کاسته می شود. . حوزه آبخیز چلو اندیکا به مساحت ۱۶۶۷۵/۷۴هکتار در ۱۵ کیلومتری شمال شرق شهراندیکا دربخش اندیکا دراستان خوزستان واقع شده است حوزه مذکور دروهله اول حوزه به ۶زیرحوزه و در مرحله بعد به ۵۱ زیرحوزه ۵۵ واحد هیدرولوژیک و ۷ واحد غیرهیدرولوژیک تقسیم گردید.در این تحقیق برای براورد حداکثر سیلاب لحظه ای از روش استدلالی، روش هیدروگراف واحد، روشهای مبتنی بر شدت بارش، روشهای مبتنی بر مساحت حوضه استفاده گردید و در نهایت پس از مقایسه نتایج ، روش هیدروگراف واحد به عنوان روش برتر در تعیین سیلاب معرفی گردید