سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رسول میرخانی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب
سعید سعادت – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه
محمود شعبانپور – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

استحکام خاک بیان کننده درجه سختی خاک می باشد و می تواند نرم، سفت و خیلی س فت باشد . حدود پایداری ( آتربرگ ) خـاک هـا عمومـاً در طبقه بندی خاک های چسب نده برای اهداف مهندسـ ی بکـار مـی رود و همبستگی بالایی با سایر ویژگی های پایـه ای خـاک د ارد . ایـن حـدود همچنین در برآورد سـایر شـاخص هـا در امـور مهندسـ ی خـاک ماننـد مقاومت برشی، توان بارپذیری، تراکم پـذیری، آمـاس پـذیری و سـطح ویژه کاربرد دارند (۴) با توجه به اهمیت حدود پایداری آتربرگ و نظر به وقت گیر بودن و نیاز بـه داشـتن تجربـه کـافی بـرای انـدازه گیـری آن ، کوشش هـا یی صـورت گرفتـه تـا ایـن خصوصـی ات را از طریـق سـایر خصوصیات شیمیایی و برخی خصوصیات فیزیکی با دقتـی قابـل قبـول برآورد نمود . این روش غیرمستقیم بدست آوردن داده هـا، توابـع انتقـالی خـاک Pedotransfer Functions نامگـذاری شـده ا نـد (۳) توابـع انتقالی خاک، توابعی هستند که خصوصیات دیریافـت خـاک CostlyMeasured Properties ( خصوصـــیات هیـــدرولیکی وبرخـــی خصوصیات شـیمیایی و مکـانیکی ) را بـه خصوصـیات زود یافـت خـاک Readily Available Properties مانند فراوانـی نسـبی ذرات، در صد کربنات کلسیم، درصد کربن آلی ارتباط مـی دهنـد . اگرچـه اغلـب توابع انتقالی خاک برای برآورد ویژگـی هـای هیـدرولیکی خـاک ایجـاد شده اند (۵ و ۶ )اما استفاده از این توابع فقط به ویژگـی هـای هیـدرولیکی محدود نشده و برای برآورد خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خـاک نیز بکار رفته اند . از جمله ویژگی های مکانیکی مهم خاک مـی تـوان بـه حد روانی و حد خمیرا یی خاک اشاره کرد . هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از خصوصیات زودیافت خاک برای برآورد حد روانی، حـد خمیری و شاخص خمیرایی خاک و در آخر ارایه یک مدل مناسب برای آنها می باشد .