سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان ریاحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست –زیستگاهها وتنوع زیستی

چکیده:

تالاب میانگران ایذه با مساحت ۲۲۵۰ هکتار مربع به عنوان ی کی از مهمترین تالابهای استان خوزستان وجایگاه تنوع زیستی پرندگان به شمار میرود . این تالاب جز تالابهای ازاد استان به شمار میرود .این تالاب در امتداد رشته کوههای زاگرس در منطقه شمال شرق خوزستان واقع شده است . این تالاب به دلیل ورود فزاینده فاضلا بهای شهری،کشاورزی وصنعتی،اجرای طرح های توسعه آبیاری بالادست حوضه آبریز دچار نارسایی هایی شده که هر کدام به طور مستقیم وغیرمستقیم کیفیت آب تالاب را تحت تاثیر قرار داده اند به نحوی که کیفیت آب به ویژه در دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته است واز نظر بسیاری کاربری های وابسته به آب نامناسب تشخیص داده می شود .به منظور ارزشگذاری اقتصادی کیفیت آب تالاب ابتد ا کلیه اطلاعات مربوط به کیفیت آب شامل پارامترهایDO،TDS،EC، pH،COD، BOD5 کدورت نیتریت ، نیترات وفسفات در سالهای۱۳۸۴-۷۴ جم ع آوری گردید .سپس ب ا استفاده از استانداردهای موجود ومعتبر مقایسه داده های کیفی آب ب ا این معیاره ا از دید دو کاربری حفظ اکوسیستم واستفاده تفریحی صورت پذیرفت .از بین کلیه پارامترهای فوق ۶ پارامتر COD ، TDS،BOD5 کدورت EC، و فسفات برای مصارف فوق نامناسب تشخیص داده شدند . برای تعیین ارزش اقتصادی کیفیت آب از شیوه هزینه استقرار جایگزین Replacemen Cost Method استفاده شد .