سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز حسنی – دانشیار دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد گنجعلی – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالغفور خادم الرسول – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی روش جدید ایزوژئومتریک در آنالیزعددی مسائل مهندسی، به چگونگی برآورد خطای بدست آمده از مدلسازی صفحۀ ترکدار تحت کشش با استفاده از این روش پرداختهمی شود. این تخمین کننده خطا، در دستۀ روشهای برآورد خطای مبتنی بر بازیافت تنش قرار میگیرد. در این برآورد کننده خطا، با استفاده از نقاط فوق همگرای گوسی، برای تابع مقادیر هریک ازمؤلفه های میدان تنش یک سطح فرضی بهبود یافته با استفاده از تکنیک نربز ساخته می شود. از مقایسه نرم خطای انرژی دقیق و نرم خطای انرژی تقریبی برای صفحۀ ترکدار تحت کشش با استفاده ازتوابع شکل درجه یک، دو و سه مشاهده میشود که تخمین کننده خطای پیشنهادی از کارایی مناسبی جهت برآورد خطای موجود در تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک برخوردار است