سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین انصاری – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علیرضا چاوشین – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

هر یک از بلایای طبیعی، مسائل بهداشتی خاص خود را به د نبال دارند و خطر شیوع بیماری ها در جریان هـر یـک از بلایا متفاوت از دیگری است . پیش بینی احتمال و قوع هر یک از بیماری ها و برنامه ریزی برای پیشگیری و کنتـرل آن در هـر یک از حوادث خاص، با توجه به شرایط، دارای اهمیت زیادی است . متن : همیشه بعد از وقوع بلایای طبیعی یک گروه از بیماری های مسری متناسب با شرایط به صورت همه گیر بروز می کنـد . تیم بهداشتی باید از چگونگی احتمال وقوع چنین بیماریهایی آگاهی کامل داشته باشد . به دلیل اینکـه بیمـاران در ایـن مواقـع دچار سوء تغذی ه نیز هستند، بنابر این در مقابل بسیاری از این عوامل بیماری زا حساس و مستعد می شوند . بلایا حامل عناصری هستند که می توانند در انتقال بیماری نقش داشته باشند . اقداماتی که در مورد هر کدام از بیماری ها صورت می گیرد ، شامل اقدامات لازم قبل از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع است، که با توجه به چگونگی اوضاع، بعـضی از بیمـاری هـا مـی توانـد در اولویت قرار گیرد
بحث و نتیجه گیری : اگر چه بنا به دلایلی موارد بروز بیماری ها بعد از بلایا طی ۴۰ سال اخیر رو به کاهش بـوده اسـت، ولـی بروز حتی یک مورد بیماری مسری می تواند عواقب بدی را به دنبال داشته باشد . از آنجا که اولین قدم در بررسی و کنترل یک اپیدمی تأیید تشخیص بیماری است، بنابراین با آگاهی کامل از احتمـال و چگـونگی انتـشار بیمـاری هـا هنگـام وقـوع بلایـای مختلف، تشخیص و کنترل بیماری ها سریعتر و ارزانتر صورت می گیرد . در این مقاله برآورد خطر احتمالی انتقال بیماری های واگیر بر حسب نوع بلا و اصول پیشگیری و کنترل مناسـب هـر کـدام ار
آنها با توجه به شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفته است .