سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده م
مهدی شعبانی مشکول – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالور
حسین سالاری راد – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالور

چکیده:

به علت پیچیدگی و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار و خواص توده سنگ برای تحلیل و طراحی پروژه ها ی مکتن یک سنگ با حاشیه اطمینان قابل قبول ، مشاهدات دقیق و تفس یر آنچه که در منطقه قابل اندازه گیری است، شرط لازم میباشد . روشهای مشاهداتی را میتوان با طراحی آنالیز برگشتی بر اساس مبانی کامپیوتری به تکامل رساند . روش تحلیل برگشتی در حقیقت پلی بین واقعیت و پیش بینی می باشد . در ا ین مقاله روش محاسباتی کار آمد و نوینی در تحلیل برگشتی پیشنهاد شده توسطOrest( 2005) ( مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوریتم در محیط برنامه نویسی نرم افزار عدد ی(تفاضل محدود FLACاعمال و با روا بط تحلیل کرش(Kirsch) اعتبار سنجی شد ه است . درادامه پس از نشان دادن صحت کارائی ا ین الگور یتم، تحلیل برگشتی با استفاده از این الگوریتم و با کمک داده های ابزار بندی تونل تالون، انجام گردید.