سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

رفتار ژئومکانیکی سنگهای مخزن نقش مهمی در طراحی و اجرای حفاری، برنامه ریزی تولید و همچنین پایداری چاههای نفت و گاز دارد. به طور معمول خواص مکانیکی سنگ با انجام آزمایش بر روی مغزه اندازه گیری شده و یا توسط نتایج چاه نمودار صوتی
محاسبه میگردد. دراین تحقیق روش جدیدی برای پیشبینی خواص مکانیکی سنگ، از طریق تخلخل، ارائه شده است. به این منظور، خواص مکانیکی سنگهای سازنده مخزن، با استفاده از دادههای چاه نمودار صوتی برآورد گردیده و ارتباط آنها با تخلخل،
که از تفسیر چاهنمودارها به دست آمده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسیهای انجام شده بر روی سه چاه متعلق به سه میدان مختلف و دور از هم و حفر شده در سازندهای متفاوت، انجام گردید و رابطه هایی با ضریب همبستگی قابل قبول، برای
پیشبینی خواص مکانیکی سنگ از تخلخل، ارائه شد. از نتایج حاصل میتوان برای تولید نمودار پیوستهای از خواص مکانیکی سنگ، توسط دادههای تخلخل، استفاده نمود. این نمودار پیش بینی قابل قبولی از رفتار مکانیکی سنگ درطول چاه، ارائه می-دهد.