سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمود هاشمی اصفهانیان – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
علی باقری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
علی حسین بالام – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:
در این پژوهش در کنار سیستم مرسوم زهکشی محیطی، عملکرد یک سیستم زهکشی جدید تحت عنوان سیستم زهکش چتری، برای تونل های تحت تراوش بررسی شده است. با درنظر گرفتن آرایش متفاوت لوله های زهکش به وسیله مدلسازی استاتیکی عددی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس، عملکرد این سیستم زهکشی در تونل دایروی عمیق پوشش دار تحت تراوش پایدار، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با برآورد دبی حجمی زهکشی شده از لوله های زهکش، عملکرد این سیستم زهکشی تحت کلیه عوامل موثر بدست آمده است.