سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاضل نوری – دانشجوی ارشد آبخیزداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
حسین زینی وند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:
برآورد دبی حداکثر سیلابی حوزه های آبخیز به ویژه برای حوزه های آبخیز با مساحت کم که همواره از دغدغه های هیدرولوژیست ها و ابخیزداران بوده است لذا برای برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوزه های آبخیز با مساحت کم و بدون ایستگاه هیدرومتری در خروجی حوزه های آبخیز مدل WinTR-55 پیشنهاد می شود در این مقاله ابتدا حوزه آبخیز بکر آباد به ۷ زیرحوزه هیدرولوژیکی تقسیم شد . سپس خصوصیات فیزیکی و مقدار CN هر یک از زیر حوزه ها تعیین گردید در مرحله بعد بارش ۲۴ ساعته با دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید در نهایت پس از تکمیل داده های لازم و با اجرای مدل WinTR-55 دبی حداکثر سیلابی با دوره بازگشت های مختلف برای زیرحوزه ها برآورد گردید.