سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا نوری امامزاده ئی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
علی شاهنظری – دانشجوی دکترای مهندسی آبیاری دانشگاه KNL کوپنهاگ – دانمارک
بهروز کرم وند – کارشناس آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

این تحقیق با هدف برقراری رابطه بین خصوصیات فیزیوگرافی و دبی حداکثر میانگین روزانه سیلاب در زیر حوضه های بالا دست حوضه آبخیز کارون انجام گرفته است. در این تحقیقی پس از تطویل و تکمیل آمار موجود، ۶ توزیع آماری مختلف بر داده های مشاهدهای برازش داده شد و به کمک آزمونهای آماری، توزیع پیرسون تیپ ۳ در اکثر حوضه ها مناسب ترین توزیع تشخیص داده شد. به کمک توزیع منتخب دبی سیلابی با دوره برگشتهای ۲ تا ۱۰۰۰ ساله هر زیر حوضه برآورد شده و بین دبیهای برآورد شده و خصوصیات فیزیوگرافی هر زیر حوضه رگرسیون برقرار شد. بر اساس نتایج، برای برقراری رابطه، رگرسیون خطی ماسب تر از غیر خطی است. سطح حوضه و طول آبراهه اصلی موثرترین عوامل فیزیوگرافی موثر بر دبی این سیلاب می باشند.