سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود محمدی – کارشناس ارشد عمران آب از دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمد محمدیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

اطــلاع از دبــی جریــان یــک رودخانــه در دوره هــای زمــانی آتــی از دیربــاز مــورد توجــه متخصــصان مهندســی رودخانــه بــوده اســت . محاســبه میــزان ســیلاب، مــستلزم در اختیــار داشــتن روابــط و مــدلهایی جهــت شــبیه سـازی فراینــد بـارش – روانــاب مـی باشــد . یکــی از مـدلهای کــامپیوتری معروفـی کــه در ایـن فرآینــد کــاربرد نــسبتا زیــادی دارد مــدل HEC-HMS مــی باشــد کــه توســط مهندســین هیــدرولیک ارتــش آمریکــا ارائــه گردیده است . از روشهای نوین دیگری کـه جهـت پـیش بینـی مـسائل غیـر خطـی در دو دهـه اخیـر راهگـشای محققان گردیده، مدل شبکه های عصبی مـصنوعی مـی باشـد . در ایـن مطالعـه بـه کمـک دو مـدل مـذکور اقـدام به پیش بینی دبی متوسـط هفتگـی رودخانـه کـر واقـع در اسـتان فـارس گردیـده اسـت . نتـایج حاصـل از ایـن مطالعــه مبــین کــارایی و آســانی بیــشتر مــدل شــبکه عــصبی مــصنوعی نــسبت بــه مــدل HEC-HMS در پیش بینی سیلاب هفتگی رودخانه کر می باشد .