سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فقیه – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، سنندج

چکیده:

یکی از مسائل با اهمیت در هیدرولوژی، برآورد سیلاب طرح یک پروژه به کمک داده های مشاهداتی می باشد. ازآنجایی که تعداد داده های اندازه گیری شده محدود است و به اندازه دورهبازگشت سیلاب طرح نمی باشد، بنابراین از یک توزیع فراوانی مناسب برای برازش و در نتیجه برون یابی داده های مشاهداتی ثبت شده به منظور محاسبه سیلاب طرح استفاده می شود. برازش توزیع ممکن است به صورت نموداری و یا به وسیله برآورد پارامترهای توزیع فراوانی استاندارد انجام شود. در این تحقیق با استفاده از برنامه کامپیوتری Smada، توزیع های نرمال ، لوگ نرمال ۲ پارامتری، لوگ نرمال ۳پارامتری، گمبل، پیرسون تیپ ۳ و لوگ پیرسون تیپ ۳ به داده های دبی حداکثر لحظه ای ایستگاههای هیدرومتری حوزه سیروان برازش داده شد و ضمن انتخاب مناسب ترین توزیع برای توصیف داده های مشاهداتی به وسیله روش گرافیکی این نرم افزار، دبی های با دوره بازگشت ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۲۵، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله نیز برآورد شدند. با توجه به نتایج حاصل از برازش توزیع های مختلف بر داده های مشاهداتی حوزه ، توزیع لوگ پیرسون تیپ ۳ و پس از آن لوگ نرمال ۲ پارامتری به عنوان مناسب ترین توزیع انتخاب شدند.