سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد روحانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرضیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه
رسول مهدوی – دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه صنعتی

چکیده:

پروژه مورد مطالعه با عنوان مطالعات هیدرولوژی پارسل دولت قرین با هدف بررسی اوضاع منابع تجدیدشونده این حوزه و پیداکردن مسائل اساسی موجود در راه بهره برداری مناسب از این منبع و ارائه را هحلهای اساسی برای رفع این مشکلات است. در این مطالعه، مطالبی در خصوص وضعیت منابع آب، پتانسیل آبدهی این زیرحوزه، تخمین سیلابهای احتمالی با دوره برگشتهای مختلف، پتانسیل ایجاد رواناب و سیل آورده شده است. همچنین چالشها و راهکارهای بهره برداری مناسب از منابع آب موجود براساس مشاهدات و واقعیات مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ ، عکسهای هوایی ۱:۵۵۰۰۰ و نیز نقش ههای زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ منطقه استفاده شده و طی بازدیدها و عملیات صحرایی مختلف، مشاهدات، اندازه گیریها و نمونه برداریهای مستقیم از خاک، آب، پوشش گیاهی و سایر موارد صورت گرفته است. از منابع آماری مربوط به این منطقه در زمینه های مختلف هواشناسی، جمعیت، آمارهای کشاورزی و نیز سایر اطلاعات آماری استفاده به عمل آمد. همچنین از اطلاعات، گزارشات و نقشه های موجود استفاده شد. از آنجائیکه در دست داشتن اطلاعات هیدرولوژی برای هر طرح مطالعاتی و اجرایی، ضرورت دارد. در صورت نبودن آمار و اطلاعات هیدرومتری، لازم است با به کارگیری روشهای شبیه سازی و استفاده از روابط تجربی که برآوردی از رواناب را با استفاده از سایر مشخصات حوزه از قبیل زمین شناسی، فیزیوگرافی، هواشناسی، خاک و پوشش گیاهی بدست می دهد، به یک حداقل برآورد از وضعیت هیدرولوژیکی منطقه دست یافت. در این گزارش به دلیل فقدان آماری و عدم وجود ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی در داخل حوزه از متدهای تجربی برای بررسی میزان رواناب استفاده گردیده است. البته سعی شده است با اتخاذ ضرائب اطمینان بالاتر و در نظر گرفتن بحرانی ترین وضعیتها برای بروز سیل، محاسبات صورت بگیرد