سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ناصر گنجی خرم دل – استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه اراک، ایران
مسعود عیوضی حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
فاطمه فیروزی نظام آبادی – کارشناس آبیاری، شرکت مهندسی مشاور توسعه پایدار اراک، ایران
مهدی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:
از روشهای مهم در جهت کنترل و یا کاهش خسارت سیل و نیز برنامه ریزی استفاده بهینه از آب، برآورد وضعیت هیدروگراف جریان در نقاط پایین دست می باشد. برنامه ریزه برای مهار و مدیریت سیلاب ها و حفاظت از کیفیت و نیز بهره برداری مناسب از آنها مستلزم درک صحیح و دقیق از مدلسازی باران-رواناب می باشد مدلWMSاز جمله مدل های جدیدی است که توسط آزمایشگاه هیدرولیک برینگهام توسعه پیدا کرده است. این مدل قادر به ادغام داده های مدل رقومی ارتفاعDEM)و بانک اطلاعاتیGIS جهت ساختار مدل حوضه آبریز بوده و ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه هایآبریز می باشد. ازجمله مدل حوضه های آبریز که توسط مدل پشتیبانی می شوند ، مدلTR20 ،HEC-RAS ،HSPF،CAS2DHEC-1است.در این تحقیق، با استفاده از مدلWMSهیدروگراف خروجی حوضه برای ضریب CN07 و ۰۶ ، معادل محاسبه و نظر به پوشش گیاهی حوضه، ضریبCN=65دبی طراحی ۶۷ متر مکعب بر ثانیه برای سیلاب انتخاب گردید