سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی کلانتریان –

چکیده:

برآورد یکی از مسائل مهم و اساسی در علو م مهندسی است. برآورد یعنی پیش بینی هزینه ها ی ایجاد یک فرایند قبل از شکل گیری آ ن. اگرچه فاکتورها ی مؤثر و با اهمیت دیگر ی نیز در برآورد مؤثرند، ولی وابستگی همة آ نها به هزینه قابل محاسبه است. (فاکتورهای ی مثل زما ن لاز م برا ی انجا م کار، پرسنل مورد نیاز، مواد و تجهیزات ، و بالاخر ه رو شها ی انجا م کار، همگی در برآورد صحیح مؤثر است.) امروزه مشخص شده که آغاز هر فعالیتی ، بدو ن برآورد صحیح ، نتایج زیانبار ی به همرا ه دار د. حمل و نقل نیز از این قاعد ه مستثنی نیست. جابجایی های عظیم بارو مسافر، بدو ن برآورد اولیه از نیازمندی ها ی اولیه امکا ن پذیر نیست. سازمان های موفق برا ی جابجای ی تجهیزا ت خود ،یا سفارشاتی که دریافت می کنند ، زیرساخت ها ی لاز م برا ی انجا مک فعالیت حمل و نقلی ایده ال ر ا مورد ارزیابی قرار داده و دائمابه فکر بهبود روشهای خود هستند. مقاله حاضر ضمن معرفی ابزارهای لاز م برا ی برآورد صحیح از فعالیتها ی حمل و نقلی، رو شها و مراحل برآورد را ارائه مینماید.